Διαχείριση Κοινοχρήστων

A5

Διαχείριση Κοινοχρήστων

Διαχείριση Κοινοχρήστων

Διαχείριση Κοινοχρήστων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sit amet magna ac nisi varius consectetur. Nunc vel blandit sapien. Quisque ut purus eu eros ornare rhoncus. Etiam sed porta leo.

Μετά την ανάληψη της διαχείρισης το γραφείο είναι υπεύθυνο:

 • Για την τήρηση των διαδικασιών, για τη σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας, σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει θέσει η κάθε μία
 • Για τη μέριμνα της συντήρησης όλων των κοινόχρηστων μερών του κτιρίου
 • Για την ευπρέπεια της πολυκατοικίας

Ειδικότερα, οι εργασίες που είναι υποχρεωμένο το γραφείο μας να εφαρμόζει για τη σωστή λειτουργία των πολυκατοικιών:

 • Ο έλεγχος της κατάστασης των κτιρίων και η επισκευή ή συντήρηση τους
 • Ο έλεγχος του πετρελαίου κατά τους χειμερινούς μήνες και η μέριμνα ώστε η πολυκατοικία να μην μείνει χωρίς θέρμανση
 • Στις πολυκατοικίες που η θέρμανση είναι κεντρική, το γραφείο μεριμνά για την τήρηση του ωραρίου της θέρμανσης. Το ωράριο αποφασίζεται σε γενική συνέλευση
 • Η πληρωμή όλων των κοινόχρηστων λογαριασμών, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά το κτίριο (ΔΕΗ, οργανισμοί ύδρευσης κ.λ.π.)
 • Η πληρωμή των συνεργείων που πραγματοποιούν εργασίες, μέσα στο κτίριο (αποφράξεις κ.λ.π.)
 • Η υπογραφή σύμβασης με εξειδικευμένο συνεργείο για τον ανελκυστήρα, ο έλεγχος του συντηρητή του ανελκυστήρα και η σωστή εφαρμογή της εργασίας του, καθώς και η πληρωμή του
 • Ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της καθαριότητας του κτιρίου
 • Η έκδοση των κοινοχρήστων κάθε μήνα
 • Η απόδοση των αποδείξεων σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά
 • Η συλλογή των χρημάτων των κοινοχρήστων, από τους κατοίκους της πολυκατοικίας
 • Η συγκάλεση γενικών συνελεύσεων όποτε απαιτείται
PHOTO_SERVICE-MAIN

Για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από την πολυκατοικία τον τελικό λόγο έχει πάντα το όργανο της γενικής συνέλευσης.

Στις πολυκατοικίες που το γραφείο μας αναλαμβάνει και την καθαριότητα, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την οδηγία Β-01, η οποία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο εργασίας. Για την ανάληψη της καθαριότητας υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση η οποία περιγράφει τις εργασίες, το κόστος και τις υποχρεώσεις του γραφείου μας, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες υπηρεσίες ζητάνε οι πελάτες, αυτές χρεώνονται ξεχωριστά.

Υλικά συντήρησης, λάμπες κ.λ.π. χρεώνονται στην πολυκατοικία.

Για την εκτελεστική υπηρεσία έργου Διαχειριστή πάντοτε σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. και τον Κανονισμό του συγκροτήματός σας εφαρμόζοντας τον ν. 3741/1929 και τον Α.Κ. άρθρα 1002 και 1117, την αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012 4/28-11/2012 ΦΕΚ 3312/Β/12-12-2012Ν.2523/1997 Ν.Δ. 136/1946 παρ. 15 άρθρο 30 σύμφωνα με την οδηγία 2000/35/ΕΚ τα οποία αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται συνεργαζόμενος πλήρως με τους εκλεγμένους Διαχειριστές του συγκροτήματος.

Το έργο του συνίσταται στην τήρηση πάσης διαδικασίας για τη λειτουργία της πολυκατοικίας όπως: η μέριμνα δια την συντήρηση των κοινοχρήστων μερών, η εν γένει ευπρέπει της πολυκατοικίας, η χρέωση των δαπανών κατόπιν συνεννοήσεως με την Διαχείριση.

Τα υπό του γραφείου αναλαμβανόμενα, θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Διαχείρισης εκλεγείσας από την Γενική Συνέλευση, μετά της οποίας θα συνεργάζονται δια παν προκύπτον θέμα.

Απομένουν στις χρεώσεις κοινοχρήστων παγίων δαπανών λειτουργίας τα ποσά κατανάλωσης ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, συντήρησης ανελκυστήρων και πισίνας.

Για κάθε πρόσθετη εργασία που θα εκτελείται πέραν εκείνων που απορρέουν από το παρόν, θα προσυμφωνείται η αμοιβή εφ’ όσον το ποσόν δεν υπερβαίνει τα ύψη που έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος, με ευθύνη του γραφείου μας, συνεπάγεται αυτομάτως τη διακοπή της συνεργασίας, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της πολυκατοικίας. Η διακοπή της σύμβασης αυτής μπορεί να γίνει και από τους δύο συμβαλόμενους με χρονικό όριο προειδοποίησης δεκαπέντε ημερών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος

0 – 7 διαμ.

32,26 €

+ ΦΠΑ ελάχιστη χρέωση συνολικά για το κτίριο

0 – 7 διαμ.

32,26 €

+ ΦΠΑ ανά διαμέρισμα

0 – 7 διαμ.

32,26 €

+ ΦΠΑ ανά διαμέρισμα

0 – 7 διαμ.

32,26 €

+ ΦΠΑ ανά διαμέρισμα

x1
Γραφεία
x2
Πολυκατοικίες
x3
Μονοκατοικίες